Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti


Vážení členovia, vážená odborná verejnosť,

Dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 16:00 hod. v Posluchárni C Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na rokovaní valného zhromaždenia sa môžete zúčastniť aj online prostredníctvom linku http://vz.informatika.sk

Na Valnom zhromaždení sa podľa Stanov Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp) bude voliť Výkonný výbor SISp a Revízna komisia SISp. Predbežný návrh kandidátov a kandidátok na voľbu do VV a RK predloží doterajší výkonný výbor v samostatnej prílohe na budúci týždeň. Návrhy je možné podávať aj priamo na Valnom zhromaždení.

V rámci odbornej časti rokovania sa uskutoční prednáška doc. RNDr. Zuzany Kubincovej, PhD. (KDMFI FMFI UK) na tému Školská informatika na Slovensku.

Podrobné informácie a program Valného zhromaždenia nájdete v Pozvánke na Valné zhromaždenie SISp.

Zoznam kandidátov do Výkonného výboru SISp a Revíznej komisie SISp spolu s charakteristikami kandidátov nájdete v nasledovnom súbore.