Vítame Vás na stránkach
Slovenskej informatickej spoločnosti

Poslaním Slovenskej informatickej spoločnosti je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku. Imperatívom je podpora progresívnych informačných metód a technológií vo všetkých oblastiach slovenského hospodárstva.

Slovenská informatická spoločnosť reprezentuje slovenskú informatickú komunitu v medzinárodných federáciách informatických spoločností

  • CEPIS (The Council of European Professional Informatics Societies)
  • IFIP (International Federation for Information Processing)
  • IT STAR (IT STAnding Regional comittee)

Slovenská informatická spoločnosť sa buduje ako stavovská, profesná organizácia, ktorá pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií v jej plnej šírke. Ide najmä o oblasti teoretickej a aplikovanej informatiky, počítačového inžinierstva, softvérového inžinierstva, informačných systémov, komunikačných systémov a vzdelávania.

V rámci svojich aktivít poriada Slovenská informatická spoločnosť školenia, diskusie, exkurzie, konferencie, sympóziá a semináre. Vyvíja expertnú, publikačnú, vydavateľskú a ďalšiu odbornú činnosť v odbore informatika. Slovenská informatická spoločnosť predkladá iniciatívne príslušným štátnym a verejným orgánom a inštitúciám svoje stanoviská a návrhy, pomáha im v koordinácii a riešení zásadných otázok rozvoja informatiky a informačných technológií. Slovenská informatická spoločnosť umožňuje rast mladých informatikov podporou ich účasti na odborných podujatiach formou štipendií resp. organizáciou a podporou súťaží.

Významná časť činnosti Slovenskej informatickej spoločnosti sa realizuje prostredníctvom špecializovaných odborných sekcií