Summer Game Dev 2021

Summer Game Dev 2021 je 6. ročník letného kurzu tvorby videohier. Prebieha od 19. 7. do 20. 8. 2021 (5 týždňov) na FMFI UK (Bratislava), tento rok v nových coworkingových priestoroch UNISPACE.

Najlepší tím získa Cenu Slovenskej informatickej spoločnosti.

Podrobné informácie nájdete na stránke podujatia Summer Game Dev 2021 a v priloženej tlačovej správe .


Prvé zasadanie Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti

Dňa 7. júla 2021 sa konalo prvé spoločné zasadanie Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti, V rámci zasadania bol na nasledujúce funkčné obdobie zvolený nový predseda SISp prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. a podpredsedovia doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. a RNDr. Aleš Mičovský.

Podrobnosti nájdete v priloženej zápisnici .


Konalo sa Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti


Vážení členovia, vážená odborná verejnosť,

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. júna 2021 prebehlo Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti,

Na Valnom zhromaždení sa podľa Stanov Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp) zvolil Výkonný výbor SISp a Revízna komisia SISp. Výsledky volieb a zápisnicu z Valného zhromaždenia nájdete v priloženom súbore .

V rámci odbornej časti rokovania sa uskutočnila prednáška doc. RNDr. Zuzany Kubincovej, PhD. (KDMFI FMFI UK) na tému Školská informatika na Slovensku.


Odišiel Milan Ftáčnik

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustil predseda Slovenskej informatickej spoločnosti doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (* 30. október 1956, Bratislava – † 14. máj 2021).

Od ukončenia štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v roku 1980 na fakulte nepretržite pedagogicky aj výskumne pôsobil a to aj v období, keď zastával vysoké štátne a politické funkcie. Pôsobil na viacerých informatických pracoviskách na fakulte, ktoré s rozvojom informatiky postupne vznikali. Naposledy to bola Katedra aplikovanej informatiky.

Od roku 2015 zastával funkciu predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti. Svoje skúsenosti z verejných a politických funcií dokázal pretaviť do zvýšenia povedomia o potrebe digitálnych zručností pre každého aj o medzinárodne uznávanej certifikácii týchto zručností cez program ECDL, ktorý na Slovensku zastrešuje Slovenská informatická spoločnosť. Ako predseda dbal na podporu a rozvoj mladých talentov informatikov, spoluprácu na odborných a vedeckých konferenciách a pomáhal formulovať stanoviská našej profesnej organizácie k plánom a činnosti štátnych inštitúcií v oblasti informatiky. Bol členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a predsedom Správnej rady STU. Slovenskú informatickú spoločnosť reprezentoval na medzinárodnej scéne ako člen výkonného výboru Združenia európskych informatických spoločností CEPIS aj v ďalších medzinárodných združeniach IFIP a IT-STAR.

Členovia Slovenskej informatickej spoločnosti aj pracovníci jej kancelárie ECDL na neho spomínajú ako na entuziastického, priameho a konštruktívneho kolegu zapáleného pre rozvoj informatiky na Slovensku.

Vítame Vás na stránkach
Slovenskej informatickej spoločnosti

Poslaním Slovenskej informatickej spoločnosti je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku. Imperatívom je podpora progresívnych informačných metód a technológií vo všetkých oblastiach slovenského hospodárstva.

Slovenská informatická spoločnosť reprezentuje slovenskú informatickú komunitu v medzinárodných federáciách informatických spoločností

  • CEPIS (The Council of European Professional Informatics Societies)
  • IFIP (International Federation for Information Processing)
  • IT STAR (IT STAnding Regional comittee)

Slovenská informatická spoločnosť sa buduje ako stavovská, profesná organizácia, ktorá pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií v jej plnej šírke. Ide najmä o oblasti teoretickej a aplikovanej informatiky, počítačového inžinierstva, softvérového inžinierstva, informačných systémov, komunikačných systémov a vzdelávania.

V rámci svojich aktivít poriada Slovenská informatická spoločnosť školenia, diskusie, exkurzie, konferencie, sympóziá a semináre. Vyvíja expertnú, publikačnú, vydavateľskú a ďalšiu odbornú činnosť v odbore informatika. Slovenská informatická spoločnosť predkladá iniciatívne príslušným štátnym a verejným orgánom a inštitúciám svoje stanoviská a návrhy, pomáha im v koordinácii a riešení zásadných otázok rozvoja informatiky a informačných technológií. Slovenská informatická spoločnosť umožňuje rast mladých informatikov podporou ich účasti na odborných podujatiach formou štipendií resp. organizáciou a podporou súťaží.

Významná časť činnosti Slovenskej informatickej spoločnosti sa realizuje prostredníctvom špecializovaných odborných sekcií.