Aktuality


Minikonferencia Stratégie pre vzdelávanie učiteľov informatiky


CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies

and

Slovak Society for Computer Science

 

Miniconference

Strategies for Informatics Teachers Education


was held on June 21st 2022 in Bratislava. It was organized by CEPIS and the Slovak Society for Computer Science in cooperation with the Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics of the Comenius University in Bratislava, where the informatics teachers study program started 40 years ago in 1982.


Venue: Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics of the Comenius University in Bratislava Mlynska Dolina, Bratislava
Time: June 21st 2022, 13:00

Program: 
13:00Welcome and Introduction (Branislav Rovan)
13:05 Informatics in School and in Teacher Education (Ivan Kalaš)
13:30 Erasmus+ Project: TeaEdu4CT(Gerald Futschek)
13:55 AICA "Coding with Scratch" Courses for Teachers (Pierfranco Ravotto)
14:20 Teaching Computer Science (Juraj Hromkovič)
15:00 ESSA project (Erasmus +) (Pierfranco Ravotto)
15:25 Informatics in Slovak Curriculum (Zuzana Kubincová)
15:50Discussion and Closing (Gerald Futschek, Branislav Rovan)


Thanks to all speakers for providing their presentations linked in the program above.Olympiáda v informatike 2022

V školskom roku 2021/2022 prebiehal 37. ročník Olympiády v informatike (OI), ktorej odborným garantom je Slovenská informatická spoločnosť (SISp). Uskutočňuje sa v dvoch kategóriách. Náročnejšia kategória A je určená študentom tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl a má tri kolá – domáce, krajské a celoštátne (pokračuje ďalej medzinárodnými súťažami). Kategória B je určená mladším študentom (resp. žiakom základných škôl) a má iba dve kolá – domáce a krajské.

V tomto školskom roku, konkrétne 18.10.2021 sa konalo aj prijatie u pani prezidentky organizované Iuventou, kde boli pozvaní medailisti z medzinárodných olympiád predchádzajúceho školského roku a zástupcovia celoštátnych komisií predmetových olympiád. Za OI sa ho zúčastnil člen výkonného výboru SISp RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. SISp podporila slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád polokošeľami.

OI2022

Tohtoročného domáceho kola sa zúčastnilo 66 študentov a žiakov v kategórii B130 v kategórii A. Úspešnými riešiteľmi sa stali súťažiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov v B kategórii a 9 bodov v A kategórii. Krajského kola sa 18. januára 2022 zúčastnilo 37 súťažiacich v piatich krajoch v kategórii B a 81 v kategórii A. V oboch kategóriách sa úspešnými riešiteľmi krajského kola stali súťažiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov. V kategórii A sa v dňoch 24.-25.6.2022 uskutočnilo celoštátne kolo OI. Aj toto kolo prebehlo tento rok online. Zúčastnilo sa ho 32 riešiteľov, z ktorých 16 bolo vyhlásených za úspešných riešiteľov. Absolútnou víťazkou sa stala Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia CENADA v Bratislave. Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola OI v kategórii A sa uskutoční 22.4.2022 na pôde Iuventy – inštitútu mládeže v Bratislave. Výsledky jednotlivých kôl sú k dispozícii na stránke olympiády.

Najlepší riešitelia celoštátneho kola sa zúčastnia sústredenia pred medzinárodnými kolami, z ktorého budú vybraní účastníci medzinárodnej (IOI 2022 - India), stredoeurópskej (CEOI 2022 - Nemecko), dievčenskej (EGOI 2022- Turecko) a česko-poľsko-slovenského stretnutia (CPSPC 2022 – Poľsko).
Vážený člen Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp),

dovoľte mi informovať Vás o činnosti SISp v poslednom období a súčasne Vás požiadať o podporu SISp pomocou 2% dane (od Vás, Vašich známych či spriatelených firiem).

List s podrobnejšími informáciami je v prílohe. V prílohe je aj predvyplnený formulár na poukázanie 2% dane .

Výbor SISp by určite uvítal aj Vaše aktívne zapojenie sa do niektorej z oblastí činnosti SISp.

S pozdravom,

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Slovenská informatická spoločnosť
predseda


Summer Game Dev 2021

SISp podporila víťazný tím 6. ročníka letného kurzu tvorby videohier Summer Game Dev 2021. Prebiehal od 19. 7. do 20. 8. 2021 (5 týždňov) na FMFI UK (Bratislava), tento rok v nových coworkingových priestoroch UNISPACE.

Najlepší tím získal Cenu Slovenskej informatickej spoločnosti vo výške 300,-

na účely vývoja herného projektu Towerace, ktorý vznikol počas tohto letného kurzu, a ktorého autormi sú členovia víťazného teamu Viktor Kováč - líder teamu/gamedesigner, Emma Záhradníková - grafička, Filip Goliáš - grafik, Barbora Šmirinová - grafička, Martin Stanček - Unity developer.

Podrobné informácie nájdete na stránke podujatia Summer Game Dev 2021

Prvé zasadanie Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti

Dňa 7. júla 2021 sa konalo prvé spoločné zasadanie Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti, V rámci zasadania bol na nasledujúce funkčné obdobie zvolený nový predseda SISp prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. a podpredsedovia doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. a RNDr. Aleš Mičovský.

Podrobnosti nájdete v priloženej zápisnici .


Konalo sa Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti


Vážení členovia, vážená odborná verejnosť,

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. júna 2021 prebehlo Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti,

Na Valnom zhromaždení sa podľa Stanov Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp) zvolil Výkonný výbor SISp a Revízna komisia SISp. Výsledky volieb a zápisnicu z Valného zhromaždenia nájdete na nasledovnom odkaze.

V rámci odbornej časti rokovania sa uskutočnila prednáška doc. RNDr. Zuzany Kubincovej, PhD. (KDMFI FMFI UK) na tému Školská informatika na Slovensku.Staršie aktuality

Staršie aktuality nájdete v archíve aktualít.