Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti


Vážení členovia, vážená odborná verejnosť,

Dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 16:00 hod. v Posluchárni C Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Na Valnom zhromaždení sa podľa Stanov Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp) bude voliť Výkonný výbor SISp a Revízna komisia SISp. Predbežný návrh kandidátov a kandidátok na voľbu do VV a RK predloží doterajší výkonný výbor v samostatnej prílohe na budúci týždeň. Návrhy je možné podávať aj priamo na Valnom zhromaždení.

Podrobný program bude zverejnený v najbližších dňoch.


Odišiel Milan Vtáčnik

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustil predseda Slovenskej informatickej spoločnosti doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (* 30. október 1956, Bratislava – † 14. máj 2021).

Od ukončenia štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v roku 1980 na fakulte nepretržite pedagogicky aj výskumne pôsobil a to aj v období, keď zastával vysoké štátne a politické funkcie. Pôsobil na viacerých informatických pracoviskách na fakulte, ktoré s rozvojom informatiky postupne vznikali. Naposledy to bola Katedra aplikovanej informatiky.

Od roku 2015 zastával funkciu predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti. Svoje skúsenosti z verejných a politických funcií dokázal pretaviť do zvýšenia povedomia o potrebe digitálnych zručností pre každého aj o medzinárodne uznávanej certifikácii týchto zručností cez program ECDL, ktorý na Slovensku zastrešuje Slovenská informatická spoločnosť. Ako predseda dbal na podporu a rozvoj mladých talentov informatikov, spoluprácu na odborných a vedeckých konferenciách a pomáhal formulovať stanoviská našej profesnej organizácie k plánom a činnosti štátnych inštitúcií v oblasti informatiky. Bol členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a predsedom Správnej rady STU. Slovenskú informatickú spoločnosť reprezentoval na medzinárodnej scéne ako člen výkonného výboru Združenia európskych informatických spoločností CEPIS aj v ďalších medzinárodných združeniach IFIP a IT-STAR.

Členovia Slovenskej informatickej spoločnosti aj pracovníci jej kancelárie ECDL na neho spomínajú ako na entuziastického, priameho a konštruktívneho kolegu zapáleného pre rozvoj informatiky na Slovensku.

Vítame Vás na stránkach
Slovenskej informatickej spoločnosti

Poslaním Slovenskej informatickej spoločnosti je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku. Imperatívom je podpora progresívnych informačných metód a technológií vo všetkých oblastiach slovenského hospodárstva.

Slovenská informatická spoločnosť reprezentuje slovenskú informatickú komunitu v medzinárodných federáciách informatických spoločností

  • CEPIS (The Council of European Professional Informatics Societies)
  • IFIP (International Federation for Information Processing)
  • IT STAR (IT STAnding Regional comittee)

Slovenská informatická spoločnosť sa buduje ako stavovská, profesná organizácia, ktorá pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií v jej plnej šírke. Ide najmä o oblasti teoretickej a aplikovanej informatiky, počítačového inžinierstva, softvérového inžinierstva, informačných systémov, komunikačných systémov a vzdelávania.

V rámci svojich aktivít poriada Slovenská informatická spoločnosť školenia, diskusie, exkurzie, konferencie, sympóziá a semináre. Vyvíja expertnú, publikačnú, vydavateľskú a ďalšiu odbornú činnosť v odbore informatika. Slovenská informatická spoločnosť predkladá iniciatívne príslušným štátnym a verejným orgánom a inštitúciám svoje stanoviská a návrhy, pomáha im v koordinácii a riešení zásadných otázok rozvoja informatiky a informačných technológií. Slovenská informatická spoločnosť umožňuje rast mladých informatikov podporou ich účasti na odborných podujatiach formou štipendií resp. organizáciou a podporou súťaží.

Významná časť činnosti Slovenskej informatickej spoločnosti sa realizuje prostredníctvom špecializovaných odborných sekcií.